SMILE KIDS : ทำไมเด็กต้องทำฟันกับหมอฟันเด็กเท่านั้น?

หมอฟันเด็กคือใคร?

หมอฟันเด็ก หรือทันตแพทย์เด็ก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาฟันให้แก่เด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นช่วงอายุ 6 เดือน – 12 ปี เนื่องจากระบบฟันของเด็กที่ยังไม่แข็งแรงมากเท่าฟันผู้ใหญ่ที่เป็นฟันแท้ จึงมีโอกาสฟันผุมากกว่าและจำเป็นต้องได้รับการดูแลจนกว่าฟันแท้จะขึ้นแล้วจึงสามารถรักษากับทันตแพทย์ผู้ใหญ่ได้ตามช่วงวัย

หมอฟันเด็กที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

การศึกษาเฉพาะทาง : ทันตแพทย์เด็กทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาจากทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และศึกษาต่อสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก นอกจากความรู้ทางทันตกรรมเด็กแล้ว ยังต้องเรียนรู้จิตวิทยาสำหรับเด็กเพื่อการดูแลที่เหมาะสม
ประสบการณ์การทำงาน : ทันตแพทย์เด็กได้รับการฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงการศึกษา ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาทันตกรรมเบื้องต้นและการทำงานในคลินิกทันตกรรมเด็กทันทีที่สำเร็จการศึกษา
การจัดการจิตวิทยาเด็ก : ทันตแพทย์เด็กต้องมีวิธีการรับมือกับพฤติกรรมของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อไม่ให้เด็กกลัวการทำฟัน
การสื่อสารกับผู้ปกครอง : ทันตแพทย์เด็กต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อให้คำแนะนำการดูแลฟันที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ปกครองและสามารถนำไปใช้ได้จริง
ทีมผู้ช่วยที่มีความรู้ : ทันตแพทย์เด็กต้องมีทีมผู้ช่วยที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กและสามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
บรรยากาศที่เหมาะสม : คลินิกทันตกรรมเด็กควรมีพื้นที่ให้เด็กเล่นก่อนทำฟัน และห้องทำฟันที่ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย