หมวดศัลยกรรม ราคา
ถอนฟันแท้
1,000 - 2,000
ถอนฟันยาก / แคะราก
2,500 - 4,000
ผ่าฟันคุด
3,500 - 6,000
ผ่าฟันฝัง
6,000 - 10,000
ตัดปุ่มกระดูก
4,000 - 8,000
แต่งสันกระดูก
3,000 - 6,000
เย็บด้วยไหมละลาย
คิดเพิ่ม 500
ตัดไหม : ร้านอื่น
ซี่ละ 300
ล้างน้ําเกลือ และใส่ยา Alvogy
300 - 500
Surgical Stent
เริ่มต้นชิ้นละ 3,000
ผ่าตัดยึด Femum
3,000 - 6,000
บริการศัลยกรรมพิเศษ
หมอปรับตามความเหมาะสม