หมวดรักษารากฟัน ราคา
รักษารากฟันหน้า
5,000 - 8,000
รักษารากฟันกรามน้อย
6,000 - 10,000
รักษารากฟันกราม
10,000 - 15,000
รื้อยารักษารากเก่า
เพิ่มซี่ละ 1,000 - 3,000
รักษารากฉุกเฉิน
เริ่มต้น 3,000
ค่าใส่ยาคร้ังที่ 4 ขึ้นไป
1,000 ต่อซี่ ต่อครั้ง
ใส่แบนด์
หมอปรับตามความเหมาะสม