หมวดฟอกสีฟัน ราคา
ฟอกสีฟันท่ีคลินิก
9,900
ฟอกสีฟันที่บ้าน
4,500
ถาดฟอกสีฟัน 1 ชิ้น
1,500
ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น
3,000
ฟอกสีฟันแบบ Internal Bleaching : ครั้งแรก
รวมอุดเริ่มต้น 4,000
ฟอกสีฟันแบบ Internal Bleaching : ครั้งต่อไป
รวมอุดเริ่มต้น 2,000