ทันตแพทย์ธนวัต แสงไพบูลย์ หรือ “คุณหมอแอร์” ผู้ก่อตั้ง

ทันตแพทย์ธนวัต แสงไพบูลย์ 
หรือ “คุณหมอแอร์” ผู้ก่อตั้ง

และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Smile 
Everyday Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ปี 2012 พร้อม
ดูแลรอยยิ้มให้ทุกท่านเหมือนคนในครอบครัว 
ภายใต้ Concept “Now you can 
smile everyday”

 

ตลอดระยะเวลาการทำงาน คุณหมอแอร์ได้
พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน
แบบใส Invisalign เป็นอย่างมาก โดยได้รับการรับรองเป็น Certified 
Invisalign Provider ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถ
รักษาตำแหน่ง Platinum Invisalign Clinic 
Owner ตั้งแต่ปี 2017 – 2022 อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันยังได้รับตำแหน่ง Platinum Elite ใน
ปี 2023 แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และ
ประสบการณ์อันโดดเด่นในการจัดฟันใส Invisalign

คุณหมอแอร์ จบการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับ 1

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2011 โดยสอบเอนทรานซ์ได้ที่ 1 ของประเทศ 
จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพานพุ่มร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณนิสิตต่อ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และ 6 ผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถือเป็นเกียรติประวัติอันทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

โดยได้ก่อตั้งสถาบัน 
Aligner Academy 
ในปี 2021

นอกจากการสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนซึ่งเป็นงานที่
คุณหมอแอร์รักแล้ว ยังมีความมุ่งหวังที่จะถ่าย
ทอดวิชาความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
แพทย์ไทยให้มีความรู้จริงในการจัดฟันใส เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านงาน
จัดฟันใส ในทุกมิติ ทั้งในเชิงคลินิก การตลาด
และการบริหารจัดการภายในคลินิกมุ่งยกระดับ
มาตรฐานการรักษาด้วยการจัดฟันใสในประเทศไทย

คุณหมอแอร์ ยังได้ต่อยอด
ความสามารถทางธุรกิจ ริเริ่มแบรนด์ 
IserveDent ในปี 2015

เพื่อให้บริการด้านบัญชี และออกแบบ
กราฟฟิกแก่คลินิกทันตกรรม รวมถึง
สร้างระบบ Shop4Dent ในปี 2017 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร 
งานสัมมนา และแพลตฟอร์มซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับธุรกิจทันตกรรมยุคใหม่

คุณหมอแอร์จึงเป็นทั้งต้นแบบ
ทางวิชาชีพและผู้นำที่สร้าง
แรงบันดาลใจแก่ทีมงาน 
ในการยกระดับคุณภาพ
การรักษาและบริการ เพื่อมอบรอยยิ้มที่สวยงาม 
และความสุขให้กับผู้ที่
มารับบริการ