• Aligner Academy

  สถาบันส่งเสริมความรู้ด้านการจัดฟันใสแบบองค์รวมก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดย อาจารย์ทันตแพทย์ธนวัต แสงไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันใส Invisalign และผู้ก่อตั้ง Smile Everyday Dental Clinic เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ในการจัดฟันใสแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดฟันใส

 • Aligner Academy

  มีเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดฟันใส ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การวางแผนการรักษา ไปจนถึงการบริหารจัดการ สำหรับคลินิกทันตกรรม โดยการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎี รวมถึงทันตแพทย์ธนวัต แสงไพบูลย์ เจ้าของตำแหน่ง Platinum Elite Invisalign Provider ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะถ่ายทอดเทคนิคและกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงในคลินิก Smile Everyday Dental Clinic ให้แก่ผู้เข้าอบรม

 • ด้วยแนวทางการสอนที่เข้มข้น

  และมุ่งเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทำให้ Aligner Academy ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีขีดความสามารถในการจัดฟันใสอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันมีลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองเป็น Certified Invisalign Provider มาแล้วกว่า 11 โล่ นับเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

 • การก่อตั้ง Aligner Academy

  สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ ทันตแพทย์ธนวัต แสงไพบูลย์ ในการยกระดับมาตรฐานการจัดฟันใสของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ Smile Everyday Dental Clinic ในการนำเสนอทางเลือกการจัดฟันใสที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างรอยยิ้มที่สวยงามและความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการ